Minecraft - Mutant Creatures Mod! MUTANT ENDERMAN, MUTANT ZOMBIE! (1.6 Mod)
What do you think about this video?

Anthony Moreira: Make more of that video i love it

Anthony Moreira: I love that video 

Jman1165: the mutant zombie acts like the hulk

Louie Moses: I did not see your videos only sky and you

Jayfeather Plays MC: 9:29 mutant enderman in the background

Ashish Thakur: Snow golem was dancing on his ice pyramid

Nicolas Hakora: can you please give a link for this mod???

zak kennedy: i did not see the muant skeleton

Gabriel Hughes: VERY cool next mod is ender lord ender ranger ender reaper 

Luis Alvarez: You fougot mutant selution

Good Friendly Morning: Are you a boy

Juan Flores: the creeper has 120 harts endermen 200 zombie 150 but he gos down 3 tims and each time he go down and gets back up he gets 40 more harts so he has 300 the skilton has 150 snowman 80

Cyril Aris: Hi no its awesome

Ace Magic: I LIKE CHESS

Kia Kaha: Where was the muteness ace lotion and iron golom

Ryan Nolen: Wat is the mod 

Ace Magic: sup yo

Mr. SqueakySquirrel: AHHHHH

Vanessa Lopez: Lol

Killer at Gaming: I saw a mutant endermin in the back round

Kia Kaha: Where was the muteness a elation and iron gloom

Julianna Preece: i love these shows

jay gonzales: you forgot the mutant skeleton

DERPY CATWOLF: Ha gay gay gay agy gay agy aygyagyaaygy gaygayagaya

Hentai Prince the II: whats the song name

Vifto dk: *claping*

Kia Kaha: Where was the muteness axels ton and iron gloom

Tim Senkowski: Cool

Vifto dk: 1.. Definitioner . "License" betyder de vilkår og betingelser for brug, reproduktion og distribution som defineret i afdeling 1 til 9 i dette dokument. "Licensgiver" betyder ejeren af ​​ophavsretten eller enhed godkendt af ejeren af ​​ophavsretten, der har ydet License. "Juridisk enhed" forstås foreningen af ​​den fungerende enhed og alle andre enheder, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med virksomheden. Ved anvendelsen af ​​denne definition, at "kontrol": (i) magt, direkte eller indirekte, medføre retning eller ledelse af en sådan enhed, enten ved aftale eller på anden måde, eller (ii) ejerskab af halvtreds procent (50%) eller flere af de udestående aktier, eller (iii) ejerskab af en sådan enhed. "De" (eller "Deres") betyder en fysisk eller juridisk person udøver tilladelser udstedt af denne licens. "Source"-form forstås den foretrukne form for at foretage ændringer, herunder, men ikke begrænset til software kildekode, dokumentation kilden og konfigurationsfiler. "Objekt" formularen enhver form som følge af mekanisk omdannelse eller oversættelse af en kilde form, herunder, men ikke begrænset til, kompileret objektkode genereret dokumentation og konverteringer til andre medietyper. "Arbejde" forstås arbejde forfatterskab, både i kilde eller objekt form stilles til rådighed under licens, som angivet ved en meddelelse om ophavsret, der er inkluderet i eller er knyttet til værket (et eksempel er givet i tillægget nedenfor). "Afledte værker" forstås ethvert arbejde, uanset om kilde eller objekt form der er baseret på (eller afledt) Værket, og for hvilke redaktionelle, anmærkninger, uddybninger eller andre modifikationer repræsenterer, som en helhed, et originalt værk om ophavsret. Ved anvendelsen af ​​denne licens, skal bearbejdelser ikke omfatte værker, der fortsat adskilles fra, eller blot link (eller binde ved navn) til grænseflader, Arbejde og afledte værker heraf. "Bidrag" forstås ethvert arbejde af forfatterskabet, herunder den oprindelige udgave af arbejdsprogrammet og hvilke ændringer eller tilføjelser til dette arbejde eller afledte værker heraf, som er bevidst sendt til Licensgiver til optagelse i Work af ejeren af ​​ophavsretten eller af en person eller Juridisk enhed bemyndiges til at indgive på vegne af ejeren af ​​ophavsretten. Ved anvendelsen af ​​denne definition, "indsendt" enhver form for elektronisk, verbal eller skriftlig kommunikation sendes til Licensgiver eller dennes repræsentanter, herunder, men ikke begrænset til kommunikation på elektroniske postlister, kildekode kontrolsystemer, og udsteder sporingssystemer, der forvaltes af eller på vegne af Licensgiver med henblik på at drøfte og forbedre arbejdet, men bortset fra kommunikation, der er påfaldende mærket eller på anden måde er udpeget skriftligt af ophavsretten som "Not a bidrag." "Bidragyder" forstås Licensgiver og enhver fysisk eller juridisk person på vegne af hvem et bidrag er blevet modtaget af Licensgiver og efterfølgende indarbejdet i det Work. 2.. Tildeling af Ophavsretslicensnævnet . I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens, hver bidragyder dig hermed en tidsubegrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, no-charge, royalty-fri, uigenkaldelig copyright licens til at reproducere, forberede afledte værker af, offentligt vise, offentligt udføre, underlicens, og distribuere Work, og sådanne Afledte Arbejder i Source eller Object formular. 3.. Tildeling af Patent License . I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens, hver bidragyder dig hermed en tidsubegrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-charge, royalty-fri, uigenkaldelig (undtagen som angivet i dette afsnit) patentlicens til at gøre, har gjort, bruge, tilbyde at sælge, sælge, importere og på anden måde overføre Værket, hvor en sådan licens gælder kun for dem, der patentkravene licenserbar af en sådan bidragydere, der nødvendigvis er tilsidesat af deres bidrag (r) alene eller af en kombination af deres bidrag (r) med Værket, som en sådan Bidrag (r) blev forelagt. Hvis du institut patentsager mod enhver enhed (inklusive en cross-kravet eller modkravet i en retssag), om, at værket eller en bidrag indarbejdet i det Work udgør en direkte eller medvirkende patentkrænkelse, så enhver patentlicenser Du gives under denne licens til at Arbejdet skal afsluttes på den dato sådanne retssager er indgivet. 4.. Omfordeling . Du må reproducere og distribuere kopier af værket eller bearbejdelser deraf i ethvert medie, med eller uden ændringer, og Kilde eller objekt form, at du opfylder følgende betingelser, forudsat: Du skal give eventuelle andre modtagere af Arbejde eller bearbejdelser en kopi af denne licens, og Du skal forårsage nogen ændrede filer har en tydelig meddelelse om, at Du har ændret filerne, og Du skal bevare, i Source form af eventuelle bearbejdelser som du distribuerer, alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker og henføringsmetoder meddelelser fra kilden form af Værket, med undtagelse af de bekendtgørelser, der ikke vedrører en del af de bearbejdelser, og Hvis arbejdet indeholder en "Notice" tekstfil som en del af sin distribution, så eventuelle bearbejdelser som du distribuerer skal indeholde en læsbar kopi af navngivelse meddelelser indeholdt i en sådan meddelelse fil, med undtagelse af de bekendtgørelser, der ikke vedrører nogen del af Afledte Works, i mindst ét af de følgende steder: i en meddelelse tekstfil distribueres som en del af de bearbejdelser, inden Source form eller dokumentation, hvis det er fastsat sammen med bearbejdelser, eller inden for en display genereret af bearbejdelser , hvis og når sådanne tredjeparts meddelelser normalt vises. Indholdet af bekendtgørelsen filen er kun til orientering og ikke ændrer License. Du kan tilføje dine egne henføringsmetoder bekendtgørelser Afledte Værker, du distribuerer, ved siden af eller som et tillæg til bekendtgørelsen tekst fra Work, forudsat at sådanne yderligere henføringsmetoder meddelelser ikke kan opfattes som en ændring af licensen. kan tilføje din egen copyright erklæring til din modifikationer og kan give yderligere eller anderledes licensvilkår vilkår for brug, reproduktion eller distribution af dine ændringer, eller for sådanne bearbejdelser som helhed, forudsat din brug, reproduktion og distribution af Værket i øvrigt opfylder betingelserne i denne licens. 5.. Indsendelse af bidrag . Medmindre du udtrykkeligt angiver andet, ethvert bidrag bevidst indsendt til optagelse i Work ved dig til licensgiveren finder sted under de vilkår og betingelser i denne licens, uden yderligere krav eller betingelser. Uanset ovenstående skal intet heri afløser eller ændrer vilkårene i en separat licensaftale, du måtte have henrettet med Licensgiver om sådanne bidrag. 6.. Varemærker . Denne licens giver ikke tilladelse til at bruge de varemærkenavne, varemærker, service mærker, eller produktnavne fra Licensgiver, medmindre det er påkrævet for rimelig og sædvanlig brug i beskrivelse af oprindelsen af Værket og gengive indholdet af meddelelsen filen. 7.. Fraskrivelse af garanti . Medmindre det kræves af gældende lov eller aftalt skriftligt, Licensgiver giver Work (og hver bidragyder giver sine Bidrag) på en "SOM DEN ER", UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, uden begrænsning, nogen garantier eller betingelser for TITLE, ikke-krænkelse, salgbarhed eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Du alene er ansvarlig for at afgøre hensigtsmæssigheden af at bruge eller omfordele Arbejde og påtage eventuelle risici Din udøvelse af tilladelser i henhold til denne licens. 8.. Begrænsning af ansvar . Under ingen omstændigheder og under ingen juridisk teori, både i erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontrakt eller på anden måde, medmindre det kræves af gældende lov (såsom forsætlige og groft uagtsomme handlinger), eller aftalt skriftligt, skal enhver bidragyder ansvarlige over for dig for skader, herunder direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller følgeskader af enhver karakter opstår som følge af denne licens eller ud af brug eller manglende evne til at bruge Work (herunder men ikke begrænset til erstatning for tab af goodwill, arbejdsstandsning , computer eller funktionssvigt, eller enhver og alle andre kommercielle skader eller tab), selv om en sådan bidragyder er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. 9.. Accept Garanti eller ekstra ansvar . Mens omfordele arbejdet eller afledte værker deraf, kan du vælge at tilbyde, og opkræve et gebyr for, accept af støtte, garanti, godtgørelse eller andre ansvar forpligtelser og / eller rettigheder i overensstemmelse med denne licens. Men ved at acceptere sådanne forpligtelser, kan du kun handle på egne vegne og på dit eget ansvar, ikke på vegne af en anden bidragyder, og kun hvis du accepterer at friholde, forsvare og holde hver bidragyder skadesløs for ethvert ansvar, som, eller krav gældende mod f.eks bidragyder på grund af din acceptere en sådan garanti eller yderligere forpligtelse. SLUT AF VILKÅR TILLÆG: Hvordan til at anvende Apache License til dit arbejde Hvis du vil anvende Apache License til dit arbejde, lægger følgende standardtekst varsel, de områder, der afgrænses af parenteser "[]" udskiftes med dit eget identificerende information. (Må ikke indeholde beslagene!) Teksten bør være anbragt i en passende kommentar syntaksen for filformatet. Vi anbefaler også, at en fil eller klasse navn og beskrivelse af formål medtages på samme "udskrevne side" som meddelelse om ophavsret for lettere identifikation inden tredjepart arkiver.

Leah Morgan: Omg I have to get this mod it is the coolest mod ever

Adam Tabaka: Podasz ten lin tego moda ?

Chris Smith: Where is the mutant skeleton

Jasmin Acosta: Dude where did u get those eggs of mutants!!!!

pegasus6540: where is the mutant skeleton and yes i know that this was made when it came out

Laura Erickson: THAT IS VRERY OSOME YOU ROKC

Tawfieq Djorai: That Intro..... :D

Jonathan Gonzales: what minecraft is this

Alex Alaniz: 4 blocks hie

Osoha Katalin: LOOOOOOOOL

kgvantheman: Intro is a boss

thebeast1580: you're copying sky......budder

nethergaming101: Dude what happened to the mutant snow golem

XboxConmancam01: i would say its more similar to antvenom and im pretty sure sky hasnt had this intro, ever

owenmombob: I hate this mod

josiekilled: Cool intro bri

Yoan Hernandez: Its like silver the hedgehog with the soul hand

shadowgamers125: 15th

SGCBarbierian: L.O.L

yoshiarta9000: 21st

Rating:
Minecraft - Mutant Creatures Mod! MUTANT ENDERMAN, MUTANT ZOMBIE! (1.6 Mod) 4.8 out of 5

Shared by Others

GameSpot Reviews - Minecraft (PC)
GameSpot Reviews - Minecraft (PC)
MINECRAFT FIGURE Review - Creeper. Enderman. Steve & Zombie!!!
MINECRAFT FIGURE Review - Creeper. Enderman. Steve & Zombie!!!
[Minecraft Reviews] Mars Mod Review
[Minecraft Reviews] Mars Mod Review
Conan O'Brien Reviews
Conan O'Brien Reviews "Minecraft" for XBox 360 - Clueless Gamer - CONAN on TBS
IGN Reviews - Full Minecraft Review
IGN Reviews - Full Minecraft Review
Super Exciting Game Reviews - Minecraft
Super Exciting Game Reviews - Minecraft
Uber Reviews: Minecraft
Uber Reviews: Minecraft
GameSpot Reviews - Minecraft: Xbox 360 Edition
GameSpot Reviews - Minecraft: Xbox 360 Edition
Minecraft Doctor Who Mod Review
Minecraft Doctor Who Mod Review
Minisim100's Ben Hill Griffin Stadium: Minecraft Stadium Reviews EP95
Minisim100's Ben Hill Griffin Stadium: Minecraft Stadium Reviews EP95
Minecraft Mods   Better Beginnings Mod   New Items & Recipes! (Mod Showcase)
Minecraft Mods Better Beginnings Mod New Items & Recipes! (Mod Showcase)
[2013] TOP 10 Minecraft Server Reviews: 1.8 Cracked [NO HAMACHI] 24/7 No whitelist Survival
[2013] TOP 10 Minecraft Server Reviews: 1.8 Cracked [NO HAMACHI] 24/7 No whitelist Survival
Minecraft Overworld Survival Pack + Steve Figure Toy Review. Jazwares
Minecraft Overworld Survival Pack + Steve Figure Toy Review. Jazwares
Minecraft: PlayStation 3 Edition Review
Minecraft: PlayStation 3 Edition Review
Minecraft Overworld Animal Mob Pack Action Figure Review
Minecraft Overworld Animal Mob Pack Action Figure Review
LEGO MINECRAFT - Set 21118 THE MINE - Unboxing. Review. Time-Lapse Build
LEGO MINECRAFT - Set 21118 THE MINE - Unboxing. Review. Time-Lapse Build
LIVE! MineCraft
LIVE! MineCraft "Biomes o' Plenty" #4 met David en Lars!
Minecraft Hangers Mystery Surprise Blind Bag Toy Review & Opening. Just Toys Intl. Steve. Creeper
Minecraft Hangers Mystery Surprise Blind Bag Toy Review & Opening. Just Toys Intl. Steve. Creeper
Minecraft: Overworld Minecart Pack Papercraft Toy Review. Jazwares
Minecraft: Overworld Minecart Pack Papercraft Toy Review. Jazwares
Minecraft Stadium Reviews - EP84 - RBaird810's Baseball Stadium
Minecraft Stadium Reviews - EP84 - RBaird810's Baseball Stadium
Steve Minecraft Action Figure Review
Steve Minecraft Action Figure Review
ONZICHTBARE TRIPLE CHESTS?!! Minecraft - Skyblock #15
ONZICHTBARE TRIPLE CHESTS?!! Minecraft - Skyblock #15
Minecraft: Girlfriend Mod! - Mob Talker [Mod Review]
Minecraft: Girlfriend Mod! - Mob Talker [Mod Review]
LEGO Minecraft THE CAVE Review (21113) + CaptainSparklez
LEGO Minecraft THE CAVE Review (21113) + CaptainSparklez
DIVERSITY   DIVERSITY MOD  Minecraft Mod Review
DIVERSITY DIVERSITY MOD Minecraft Mod Review
Minecraft Steve with Diamond Armor Action Figure Review
Minecraft Steve with Diamond Armor Action Figure Review
Minecraft Stadium Reviews - EP83 - Captain Dill's Storm Stadium
Minecraft Stadium Reviews - EP83 - Captain Dill's Storm Stadium
Minecraft Mod Review: REALISTIC WORLD GENERATION!
Minecraft Mod Review: REALISTIC WORLD GENERATION!
Minecraft: Overworld Shelter Pack Papercraft Toy Review. Jazwares
Minecraft: Overworld Shelter Pack Papercraft Toy Review. Jazwares

Featured Video